­

EP01 ” เ ชี ย ง ใ ห ม่ – ส ะ เ มิ ง – บ่ อ แ ก้ ว – กั ล ย า ณิ วั ฒ น า วันเดย์ทริป ทริปจบแต่คนไม่เคยจบ (ที่จะรักสะเมิง) “

วามรู้สึกที่เราอยากจะกลับไปอีก กลับไปสถานที่เดิมๆ ซ้ำๆ เหมือนสถานที่นั้นๆคอยโปรยเสน่ห์ชักชวนให้เรากลับไปสัมผัสทุกครั้งที่มีโอกาส ความรู้สึกประมาณนี้ น้อยครั้งนะที่มันจะเกิดขึ้นกับเรา ถ้าสถานที่นั้นไม่พิเศษจริงๆ น้อยครั้งที่เราจะมีโมเมนต์แบบนั้น

10 ท่าฮิต เมื่อมาพิชิตทะเลหมอก พระธาตุดอยนก

มื่อฤดูฝนเริ่มผ่านพ้นไป ต้นฤดูหนาวขยับเข้ามาแทนที่ ความชื้นของอากาศถูดพัดผ่านโดยสายลมของความหนาวเย็น อากาศของอำเภอสะเมิงเริ่มเย็นตัวลง จัดว่าเป็นช่วงเวลาของความหนาวที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว สายลมเริ่มโชยเอาม่านหมอกเข้ามาปกคลุมไปทั้งอำเภอสะเมิงทั่วทุกย่ำเช้า ถือว่าเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเฝ้ารอกันมาเป็นแรมปีเลยทีเดียว

พาชมทะเลหมอก บนพระธาตุดอยนก

ระธาตุดอยนก ถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง เป็นศาสนสถานสำหรับให้ชาวบ้านได้มาสัการะบูชา และกราบไหว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้าน