­

EP01 ” เ ชี ย ง ใ ห ม่ – ส ะ เ มิ ง – บ่ อ แ ก้ ว – กั ล ย า ณิ วั ฒ น า วันเดย์ทริป ทริปจบแต่คนไม่เคยจบ (ที่จะรักสะเมิง) “

วามรู้สึกที่เราอยากจะกลับไปอีก กลับไปสถานที่เดิมๆ ซ้ำๆ เหมือนสถานที่นั้นๆคอยโปรยเสน่ห์ชักชวนให้เรากลับไปสัมผัสทุกครั้งที่มีโอกาส ความรู้สึกประมาณนี้ น้อยครั้งนะที่มันจะเกิดขึ้นกับเรา ถ้าสถานที่นั้นไม่พิเศษจริงๆ น้อยครั้งที่เราจะมีโมเมนต์แบบนั้น

วิถีชีวิตของคน ที่นี่ สะเมิง (minimal is maximal)

ดู เหมือนว่าในโลกปัจจุบันเราจะคุ้นชินกับชีวิต ที่รวดเร็ว ปรู๊ดปร๊าด ออนไลน์ เร็วไปหมดทุกๆเรื่อง แต่คงจะมีน้อยคนนัก ที่จะรู้ว่าคนอีกฟากหนึ่ง ที่อยู่บนดอยสูง