ระพุทธบาท วัดป่ากล้วย หลายๆคนคงไม่ทราบมาก่อนว่า ที่นี่ถือเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอสะเมิง ตั้งอยู่บ้านป่ากล้วยห่างจากตัวอำเภอไปทางบ้านท่าศาลาเพียง 2 กม.เท่านั้นเอง

ใครที่มาสะเมิง และยังไม่มีโอกาสเข้าไปสักการะกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ควรเข้าไปสักครั้ง เพราะที่นี่นอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทแล้ว ยังมีพระเจ้าตาเขียว พระพุทธรูปที่อยู่คู่กับอำเภอสะเมิงมากว่าร้อยปี

พระพุทธบาท (วัดป่ากล้วย)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 ชาวบ้านเรียกันว่าพระพุทธบาทป่ากล้วย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 5 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 20 ตารางวา ส.ค. 1 เลขที่ 65 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 3 เส้น 1 วา ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 7 วา ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 6 วา ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 5 วา
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิ พระพุทธรูปปางเปิดโลก พระุพุทธรูปเจ้าตาเขียว พระพุทธรูปมงคลประจำอำเภอสะเมิง พระเจ้าทันใจ พระเจดีย์พระเจ้าทันใจชัยมงคลห้ายอด กุฏิที่พักสงฆ์บนพระพุทธบาท และศาลาบำเพ็ญบุญและศาลาวัฒนธรรม

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
1.พระอธิการศรีมูล สุริโย ตั้งแต่ พ.ศ. 2455 เป็นต้นมา (อดีตเจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้)
2.ไม่ทราบนาม
3.ไม่ทราบนาม
4.พระครูวรเทพ สุภโร
5.พระบุญทอง ปภากโร
6.พระอธิการประธาน วรธมโม (พ.ศ.2541-2548)
7.พระอธิการธรรมชัย ธมมานนโท (พ.ศ.2548-2560)
8.พระอธิการบุญทา ฉนฺทสีโล (พ.ศ.2560-ปัจจุบัน)

พระพุทธบาท (วัดป่ากล้วย)

บรรยากาศบนพระพุทธบาทวัดป่ากล้วยเงียบสงบ

พระพุทธบาท (วัดป่ากล้วย)

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ และถวายบันไดนาค ณ วัดพุทธบาทป่ากล้วย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562

• ตำนานพระพุทธบาทวัดป่ากล้วย •

มีเรื่องเล่ากันมาในเอกสารโบราณล้านนาเกี่ยวกับที่มาของรอยพระพุทธบาทวัดป่ากล้วยว่าภายหลังองค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาแล้ว องค์พระชินสีห์จึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ในวันเทโวโรหณะออกพรรษา

ขณะประทับยืนเหนือบันไดในท่านกลางเทพพรหมองค์อินทร์เทวดา กระทำโลกวิวรรณะปาฏิหาริย์ ทอดพระเนตรไปในทิศเบื้องบนและเบื้องล่าง ทันใดนั้นทุกทิศจึงแลเห็นทั่วกันหมดเทวดาในสวรรค์ก็แลเห็นมนุษย์และเห็นถึงยมโลกมนุษย์ก็แลเห็นเทวดาและยมโลก เช่นเดียวกับสัตว์นรกก็มีโอกาสแลเห็นทิพยสถานและมนุษย์สถาน พระตถาคตกระทำปาฏิหาริย์เปิดโลกพร้อมเปล่งฉัพพรรณรังสีหกประการเป็นที่มหัศจรรย์

พระชินเจ้าเสด็จลงทางบันไดแก้วที่องค์อมรินทร์เนรมิตถวาย เสด็จมายังมนุษย์โลกที่ป่าหิมพาน จากนั้นจึงทรงดำเนินบิณฑบาตในเมืองสังกะสะนคร (เมืองสามหมอก) โดยมีเทวดา มนุษย์ และสัตว์ พร้อมใจกันมาประชุมใส่บาตรพระพุทธองค์ บัดนั้นบังเกิดฝนห่าแก้ว (แก้ว 7 ประการ) ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ พุทธเจ้าดำเนินบิณฑบาตเรื่อยมา กระทั่งถึงดอยพระบาท หรือ ดอยพระบาทพระเจ้าตาเขียว ในอำเภอสะเมิงใต้ปัจจุบัน หลังฉันจังหันแล้ว ทรงตรวจดูสถานที่แห่งนี้ด้วยทิพย์จักขุ เล็งเห็นว่าเป็นสถานที่สำคัญในอนาคต ซึ่งจะยังให้พุทธศาสนาเป็นที่รุ่งเรืองสือบไป จึงประทับรอยพระบาทไว้หลังถ้ำบนดอยพระบาท เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแก่มนุษย์และเทวดทั้งหลายต่อไปภายหน้าเมื่อใกล้สิ้นศาสนาของพระองค์ จากนั้นจึงเสด็จดำเนินไปโปรดสัตว์โลกยังสถานที่อื่นเป็นลำดับไป

อนึ่งเชื่อกันว่ามีเทวดารักษาพระบาทอยู่ประจำทิศต่างๆ เทวดาประจำทิศเหนือ ชื่อลชินา เมื่อจะบูชาให้บูชาด้วยดอกบัว เทวดาประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อ ชนก บูชาด้วยดอกไม้สีขาว เทวดาประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชื่อเมฆขลา บูชาด้วยดอกไม้สีแดง เทวดาประจำทิศใต้ ชื่อคัทธนะ บูชาด้วยดอกตาเหิน เทวดาประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อวนปันติ บูชาด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นต้น

พระเจ้าตาเขียว

 

• ประวัติการบูรณะปฏิสังขรณ์ •

ขณะที่ครูบาศรีวิชัย พร้อมกับครูบาขาวปี และครูบาอุปการะ ร่วมกันสร้างพระธาตุม่อนเปี๊ยและพระธาตุผาส้มนั้น ท่านทั้งสามได้แวะนมัสการพระพุทธบาท และขอแรงศรัทธาที่ติดตามท่านช่วยสร้างศาลาครอบโดยรอบพระพุทธบาทและพระเจ้าตาเขียวไว้

พ.ศ.2455 ครูบาเจ้าศรีมูล สุริโย เจ้าคณะตำบลสะเมิง ได้สร้างวัดพรพุทธบาทป่ากล้วย

พ.ศ.2544 เปลี่ยชื่อจากวัดพระพุทธบาทป่ากล้วย เป็นวัดป่ากล้วย

พ.ศ.2545 พระอธิการประธาน วรธมโม ได้หาเจ้าภาพ คือพ่อหลวงเกษมกฤช จงกิจดี สร้างวิหารครอบรอยพระพุทธบาท

พ.ศ.2547 พระธรรมชัย ธมมานนโท ได้มาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ และได้ชักชวนศรัทธาญาติโยมช่วยกันถางหญ้า ทำความสะอาดพร้อมปลูกต้นกล้วยจำนวนมาก

พ.ศ.2550 พระธรรมชัย ธมมานนโทเดินทางไปอาราธนาครูบาทันใจ เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มาเป็นประธานสร้างพระเจดีย์พรเจ้าทันใจชัยมงคล เริ่มสร้างเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรฏาคม พ.ศ.2550 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 เดือนว่าจึงแล้วเสร็จ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2550 คุณวีรญาณ ลีลาประชากุล พร้อมครอบครัว ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราชวัดสระเกศุราชวรมหาวิหาร โดยท่านพระคุณเจ้าพระธรรมสิทธินายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจานี้ตระกูลลีลาประชากุล ยังได้ช่วยบูรณวิหารพระเจ้าตาเขียวในเวลาต่อมาด้วย

พ.ศ.2551 คุณเอี่ม และคุณวรางคณา งามดำรงค์ พร้อมคณะรับเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องรอบพระเจดีย์ และลานหน้างพระพุทธรูปมงคลประจำอำเภอสะเมิง นอกจากนี้เนื่องในงานสรงน้ำพระพุทธบาท พระเจดีย์พระเจ้าทันใจชัยมงคลประจำปี เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ.2553 ตระกูลลามดำรงค์ ยังเป็นเจ้าภาพสร้างพรพุทธรูปปางเปิดโลกทันใจชัยมงคล
บริเวณหน้าศาลาพระเจ้าตาเขียวพร้อมได้สร้างพระสิวลีเดินดง ประดิษฐานบริเวณทางเข้าด้นหน้าวัด วันที่ 17 เมษาย

พ.ศ.2554 คุณเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ คุณสิริรัตน์ ชัยรัตน์ คุณชรตน์ เวศภิญโญ จากบริษัทลานนนาแก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด (สาขา 1) เป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์บริวารขึ้นอีกสี่องค์รองเจดีย์ จึงได้เรียกพระเจดีย์พระเจ้าทันใจชัยงมงคลห้ายอดตั้งแต่นั้นมา

Gallery


พระพุทธบาทวัดป่ากล้วย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนอำเภอสะเมิง เหล่าศรัทธาจากทั่วสารทิศจะขึ้นมาสักการะกราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

บรรยากาศบนพระพุทธบาทวัดป่ากล้วย สงบ ร่มเย็น เห็นวิวตัวเมืองอำเภอสะเมิง ให้ความรู้สึกจิตใจสุขสงบ เหมาะแก่การขึ้นไปวิปัสนากรรมฐานนั่งสมาธิเป็นอย่างมาก

Contact


ติดต่อ : พระพุทธบาท (วัดป่ากล้วย) โทรศัพท์ :
Facebook : วัดพระพุทธบาทบ้านป่ากล้วย สะเมิง เขียงใหม่
แผนที่ : Google map

Location